Actievoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door Procter & Gamble Nederland B.V. gevestigd aan de Weena 505, te Rotterdam (hierna: ‘P&G’) in samenwerking met Kruidvat georganiseerde promotionele actie (hierna: ‘deze Actie’) en zijn tevens te raadplegen op de website www.kruidvatpretparkenactie.nl.

1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

1.3 P&G is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Kruidvat, P&G of Touch Promotions, die door P&G ingeschakeld is voor het uitvoeren van deze promotie, daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden zijn jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van deze Actie, zal door P&G bekend gemaakt worden via de website www.kruidvatpretparkenactie.nl.

1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is P&G gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

1.5 Deze actie loopt van 26 april tot en met 9 mei 2021. U kunt elke ontvangen activatiecode activeren tot en met 6 juni 2021.

1.6 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of deze Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechter van de woonplaats van de verwerende partij.


2. Deze Actie

2.1 Ga naar de Kruidvat winkel of de website www.kruidvat.nl. Afhankelijk van het product krijgt u een activatiecode bij aanschaf van één (1) of twee (2) producten, waarbij de totale  aankoopwaarde minstens € 4,- (zegge: vier euro) is. De producten van deelnemende P&G merken staan duidelijk aangegeven, zowel online als in de winkel.

2.2 Indien de besteding geschiedt in een fysieke winkel van Kruidvat ontvangt u een tweede kassabon met daarop de unieke activatiecode. Indien de besteding geschiedt in de online winkel van Kruidvat ontvangt u een email met daarin de unieke activatiecode. Heeft u geen tweede kassabon of email ontvangen met een activatiecode, neem dan contact op met de klantenservice van Kruidvat op nummer 0318 798 000. Doe dit voor 9 mei 2021. Na deze datum kunnen geen activatiecodes meer worden verstrekt. Voor de activatiecodes geldt op=op.

2.3 Via de actiewebsite, www.kruidvatpretparkenactie.nl, kunt u de unieke activatiecodes verzilveren in de periode van 26 april t/m 6 juni 2021.

2.4 U kunt maximaal vijf (5) activatiecodes invoeren en verzilveren. Per activatiecode kunt u kiezen voor een van de deelnemende attractieparken (Archeon, Avonturenboerderij Molenwaard, Drievliet, Duinrell (exclusief Tikibad), Madurodam, Neeltje Jans, Slagharen (exclusief Aqua Mexicana en Black Hill Ranger Path)).

2.5 Per bezoekdag en attractiepark kan het aantal (nog) beschikbare e-tickets verschillen. Wanneer tijdens het bestelproces blijkt dat er niet voldoende capaciteit is bij een door u geselecteerd attractiepark, kunt u het proces afbreken en een keuze maken voor een ander attractiepark. Controleer voordat u een keuze maakt voor een park op de website van het park of de gewenste bezoekdatum voor uw aantal e-tickets nog mogelijk is. Maak na ontvangst van de e-tickets de reservering via de website van het gekozen attractiepark volgens het reserveringsstappenplan zoals beschreven in de e-tickets.

2.6 De door u te kiezen bezoekdagen lopen van 26 april 2021 tot en met 31 juli 2021. De in deze periode vallende meivakantie en officiële feestdagen zijn uitgezonderd van deze actie. Dit betreft:

  • Koningsdag: 27 april 2021
  • Meivakantie: 1 mei 2021 tot en met 9 mei 2021
  • Hemelvaartsdag: 13 mei 2021
  • Pinksteren: 23 mei 2021 en 24 mei 2021


2.7 Indien de omstandigheden met betrekking tot COVID-19 tot gevolg hebben dat één of meerdere van de deelnemende attractieparken in de periode van 26 april 2021 tot en met 31 juli 2021 niet kan c.q kunnen voldoen aan de reguliere openingsdagen, wordt voor iedere reguliere openingsdag waarop een deelnemend attractiepark alsnog gesloten is, een bezoekdag voor het desbetreffende attractiepark toegevoegd, direct volgend op 31 juli 2021, tot uiterlijk 30 september 2021. Indien u reeds een bezoekdag geselecteerd heeft en later blijkt dat het attractiepark op die bezoekdag helaas gesloten is, kunt u kosteloos een andere bezoekdag kiezen via de website van het betreffende attractiepark. Na 30 september vervalt de geldigheid van het ticket.

2.8 U ontvangt binnen vijftien (15) minuten na het bestellen uw e-tickets per e-mail. Met deze e-tickets kunt u de reservering bij het attractiepark maken. U bent verplicht deze e-mail te bewaren tot het einde van deze Actie.

2.9 Indien het proces van verzilvering van een activatiecode te lang duurt, zal de online sessie verbroken worden. Binnen maximaal twintig (20) minuten kunt u opnieuw starten met het verzilveren van uw reeds ingevoerde activatiecode(s).


3. Voorwaarden

3.1 Deelname aan deze Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van zestien (16) jaar en ouder die beschikken over een e-mailadres en een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.

3.2 Een e-ticket kan niet worden ingewisseld voor andere goederen of diensten van Kruidvat, voor geld of voor toegang tot een ander attractiepark of toegang buiten de hierboven genoemde periode tenzij er sprake is van een sluiting van het attractiepark vanwege COVID-19 zoals beschreven in artikel 2.7.

3.3 Een ontvangen e-ticket is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. U bent bij het activeren van uw unieke activatiecode verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bestaande uit een voornaam, achternaam, e-mailadres en de bevestiging dat u ouder bent dan zestien (16) jaar.

3.4 U dient zich op de hoogte te stellen van de huisregels van het attractiepark die na te lezen zijn op de website van het desbetreffende park. Gebruik van een e-ticket is voor eigen risico. P&G kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade voortkomend uit het gebruik van een e-ticket. 

3.5 P&G is gerechtigd iemand te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deze persoon niet conform de actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaft tot deze actie. 

3.6 P&G is te allen tijde gerechtigd de kassabon c.q. de elektronische bevestiging van aankoop op te vragen om een aankoop te controleren. Dit kan gebeuren bij vermoeden van fraude of puur steekproefsgewijs. Kunt u deze kassabon c.q. elektronische bevestiging niet overleggen dan wordt u uitgesloten van deelname en worden de e-ticket ongeldig verklaard.

3.7 In opdracht van P&G is Touch Promotions ingeschakeld voor het uitvoeren van deze promotie. Touch Promotions is zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerkt deze overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door u opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van deze Actie en worden na afloop van deze Actie verwijderd. Voor meer informatie zie de privacyverklaring.


4. Klachten

4.1 De actiewebsite bevat “frequently asked questions”. Wordt uw vraag daar niet beantwoord, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice. Dit kan via de contactpagina en via kruidvatactie@touchpromotions.nl. Uw vragen worden dan binnen maximaal drie (3) werkdagen beantwoord. Ook kunt u telefonisch contact opnemen via 0800-3939600, van 26 april 2021 tot en met 31 juli 2021 op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur.

4.2 P&G aanvaardt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van vergissingen die u tijdens de bestelling maakt, zoals bijv. het aantal bestelde e-tickets.

4.3 Door u bestelde e-tickets kunnen niet worden geannuleerd en aan u geleverde e-tickets worden niet retourgenomen. Bij het plaatsen van een bestelling gaat u een overeenkomst aan met betrekking tot een vrijetijdsbesteding, waarvoor een bepaalde datum of periode van uitvoering geldig is. Het algemene herroepingsrecht dat geldt voor via internet bestelde producten is daarom uitdrukkelijk niet van toepassing op e-tickets. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief en de overeenkomst kan daarom niet geannuleerd worden. In geval van reclamaties in verband met gebreken aan de diensten van het attractiepark dient u zich te wenden tot het desbetreffende attractiepark.